Regulamin konkursu na plakat:
Niezwykłe oblicza Krakowa. 40 lat na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO

I. Organizatorzy konkursu:
Stowarzyszenie Ogrody Sztuki z siedzibą w Krakowie, działające pod adresem: 31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 6, którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Krakowa- Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem 0000256819, REGON: 120268570, NIP: 6762338143 oraz Dydo Galeria Plakatu działająca pod adresem: 30-111 Kraków, al. Focha 1.

II. Cel konkursu
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych kreacji graficznych w formie plakatu promującego miasto Kraków w 40. rocznicę wpisania na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz ich prezentacja na wystawie pokonkursowej, która odbędzie się w Dydo Galerii Plakatu w Krakowie przy al. Focha 1 (dawny hotel Cracovia) w terminie od 4 do 15 listopada 2018.

III. Warunki uczestnictwa
W konkursie mogą uczestniczyć samodzielni autorzy lub zespoły autorskie, graficy, projektanci oraz plastycy, zespoły projektowe agencji reklamowych i studiów graficznych, studenci uczelni artystycznych, wydziałów architektury oraz wydziałów i kierunków sztuk plastycznych, szkół wyższych z Polski lub z zagranicy, bez względu na ich wiek i narodowość. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

IV. Przebieg konkursu
1. Rejestracja prac w konkursie:
Wszyscy zainteresowani udziałem w konkursie proszeni są o przesłanie wglądówek swoich prac w formacie: 20 x 30 cm, 300 dpi, CMYK, jpg (high quality) na adres: konkurs@dydopostergallery.com
Plik należy nazwać: imię_nazwisko_kraj.jpg na przykład: jan_kowalski_polska.jpg
Prace będą oceniane anonimowo (każdej pracy zostanie przypisane godło).
Prace należy przesyłać do dnia 10 września 2018.
Prace przesłane po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.
2. Konkurs odbywać się będzie w dwóch etapach:
Etap I | Wyłonienie finalistów
15 –24 września 2018
Jury przeprowadzi wstępną selekcję zgłoszeń przesłanych w wersji elektronicznej i zakwalifikuje wybrane prace do drugiego etapu i wystawy pokonkursowej. Finaliści zostaną poinformowani drogą mailową i poproszeni o przesłanie wydruku pracy w formacie B1 (70 × 100 cm).
Etap II | Wyłonienie laureatów
8–21 października 2018
Jury wyłoni zwycięski plakat spośród wydrukowanych i nadesłanych przez Finalistów w formacie B1 (70 × 100 cm) prac finałowych.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 21 października 2018.

V. Wymagania techniczne i formalne
1. Projekt graficzny powinien obejmować grafikę oraz tekst:
Kraków 2018, 40 lat na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO
albo
Kraków 2018, 40 years on the World Heritage List UNESCO
2. Zwycięski projekt powinien zakładać możliwość przetwarzania i przystosowania go do druku, m.in. umieszczenia logo Stowarzyszenia Ogrody Sztuki, Dydo Poster Gallery oraz Miasta Krakowa (załącznik nr 3 do Regulaminu).
3. W etapie I do konkursu przyjmowane będą prace w wersji elektronicznej w formacie 20 × 30 cm, 300 dpi, CMYK, jpg (high quality) przesłane na adres e- mail: konkurs@dydopostergallery.com
4. Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 plakaty, których jest autorem.
5. W etapie II, po wstępnej selekcji, wybrani przez Jury Uczestnicy będą zobowiązani do przysłania wydrukowanych prac w formacie: 70 cm × 100 cm, na adres: Dydo Galeria Plakatu, al. Focha 1, 30-111 Kraków.
Prace należy oznakować na odwrocie (godłem nadanym w etapie I i zapakować w tekturową tubę.
Prac nie należy naklejać na sztywne podłoże.

VI. Oznakowanie prac
1. Nadesłane prace zostaną opatrzone indywidualnymi identyfikatorami (godłem), których rozszyfrowanie nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu.
2. Do projektu należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. Każde zgłoszenie powinno być opatrzone informacją zawierającą dane autora:
• imię, nazwisko
• dokładny adres zamieszkania z kodem pocztowym
• telefon
• e-mail
4. W konkursie będą rozpatrywane tylko prace, które zostały wysłane na adres e- mail: konkurs@dydopostergallery.com, a ich otrzymanie zostało potwierdzone pocztą elektroniczną przez Organizatora wraz z podaniem przypisanego identyfikatora (godła).

VII. Prawa Autorów
Organizator konkursu nie może bez zgody Autora dokonywać zmian w plakacie, chyba, że zmiany te są spowodowane oczywistą koniecznością, a Autor nie miałby słusznej podstawy im się sprzeciwić (art. 49 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

VIII. Prawa Organizatora
1. Po ogłoszeniu wyników konkursu, Organizator podpisze z każdym nagrodzonym oraz wyróżnionym autorem umowę regulującą przeniesienie praw autorskich, wzór tej umowy stanowi załącznik 2 niniejszego Regulaminu.
2. W odniesieniu do nagrodzonych lub wyróżnionych plakatów przeniesienie autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na Organizatorów konkursu własności oryginału egzemplarza tego utworu.
3. Organizator może zwrócić się do Autora nagrodzonego lub wyróżnionego plakatu o jego adaptowanie dla potrzeb Organizatora konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo reprodukcji każdej nadesłanej pracy w wersji elektronicznej oraz drukiem w zbiorczym folderze, w celach dokumentacji oraz promocji konkursu, na co każdy z Autorów wyraża zgodę składając pracę w konkursie.

IX. Dane osobowe
1. Administratorami danych osobowych uczestników konkursu są: Dydo Galeria Plakatu Natalia Dydo, NIP 945 202 7373, al. Focha 1, 30-111 Kraków.
2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby wzięcia udziału w konkursie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).
3. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla doraźnych celów prawidłowego przeprowadzenia konkursu, nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu i nie będą przechowywane dłużej niż to będzie niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Brak zgody na udostępnienie danych osobowych uniemożliwia udział w konkursie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Uczestnikom przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych.
4. W wypadku uczestniczenia w konkursie zespołów projektantów, grup artystycznych lub innych wykonawców zespołowych (Grupy Autorskie), wymagane jest złożenie przez wszystkich Autorów każdej Grupy Autorskiej oświadczeń o współautorstwie projektu złożonego w konkursie.

X. Termin i miejsce nadsyłania plakatów:
1. Termin składania projektów plakatów upływa dnia 10 września 2018. Za datę zgłoszenia plakatu do konkursu uznaje się datę doręczenia projektów w formie elektronicznej na adres e-mail: konkurs@dydopostergallery.com
2. Projekty, które wpłyną po wyznaczonym terminie mogą nie zostać zakwalifikowane do konkursu.
3. W etapie II uczestnicy będą zobowiązani do przesyłania pocztą lub dostarczenia fizycznie wydrukowanych plakatów na adres: Dydo Galerii Plakatu, al. Focha 1, 30-111 Kraków, w terminie od 24 września do 5 października 2018.
4. Na opakowaniu należy umieścić napis: „Konkurs: Niezwykłe oblicza Krakowa”
5. Koszty wydruku oraz przesyłki ponoszą autorzy plakatów

XI. Jury Konkursu
1. W skład Jury wchodzą:
• Elżbieta Chojna,
• Krzysztof Dydo,
• Dr hab. Michał Jandura,
• Prof. Władysław Pluta,
• Dr Agnieszka Ziemiszewska.
2. Jurorzy nie mogą być autorami bądź konsultować projektów plakatów zgłoszonych do konkursu.
3. Projekt plakatu oceniany będzie pod względem estetycznym oraz funkcyjnym. Jury dokona wyboru jednego, najlepszego projektu.
4. Jury może dokonać wyboru plakatów na wystawę pokonkursową także spośród prac nienagrodzonych i niewyróżnionych.
5. Organizatorzy rezerwują sobie prawo do zmian w składzie Jury.
6. Werdykt Jury jest ostateczny.

XII. Nagrody
1. Organizatorzy ustanawiają nagrodę główną w wysokości 2000 zł brutto, druk plakatu w nakładzie 100 sztuk oraz rozklejenie go na słupach ogłoszeniowych w Krakowie.
2. Organizatorzy dopuszczają możliwość innego podziału nagród niż wyżej wymieniony i zastrzegają sobie prawo nie przyznania którejkolwiek z nagród wymienionych w ust. 1.
3. Organizatorzy dopuszczają możliwość przyznawania wyróżnień.
4. Organizatorzy zorganizują wystawę finałowych prac wytypowanych przez Jurorów.
5. O przyznanych nagrodach i wyróżnieniach organizatorzy poinformują na stronie www.dydopostergallery.com w terminie do 21 października 2018.
6. Nagrody zostaną wręczone laureatom na uroczystości otwarcia wystawy pokonkursowej w Dydo Galerii Plakatu.
7. Nagroda przyznana Zespołowi Autorskiemu traktowana jest jako jedna i nie podlega zwielokrotnieniu.

XIII. Postanowienia końcowe
1. Uczestnik lub Grupa Autorska będący autorami utworu plakatu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby zgłoszony do konkursu plakat narusza prawa, w szczególności prawa autorskie oraz dobra osobiste osób trzecich.
2. W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, Organizator może wykluczyć go z udziału w konkursie. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez któregokolwiek z członków Grupy Autorskiej przez Uczestnika rozumie się zarówno Grupę Autorską, jak i każdego z jej członków z osobna.
3. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie możliwość wydłużenia czasu trwania konkursu, zmiany terminu ogłoszenia wyników oraz zmiany terminu wystawy i wręczenia nagród. Ewentualne zmiany zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej: www.dydopostergallery.com, a w przypadku zmiany terminów wręczenia nagród wszystkie nagrodzone osoby zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailowo.
4. Każdy Uczestnik przesyłając pracę jednocześnie oświadcza i potwierdza, że:
1) Akceptuje wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie;
2) Zobowiązuje się nie przenosić na osoby trzecie (z wyjątkiem Organizatora konkursu) żadnych praw związanych z nagrodzonym lub wyróżnionym plakatem zgłoszonym do Konkursu;
3) Nie będzie wykorzystywał plakatu zgłoszonego do Konkursu w żaden komercyjny sposób lub w innych celach promocyjnych lub reklamy;
4) Plakat zgłoszony do Konkursu został wykonany osobiście przez Uczestnika;
5) Plakat zgłoszony do Konkursu nie narusza żadnych praw osób trzecich, w szczególności jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich;
6) Plakat zgłoszony do Konkursu, nie zawiera żadnych niepoprawnych lub w jakikolwiek inny sposób wulgarnych, rasistowskich, ksenofobicznych, religijnych lub politycznych treści.
5. Autorzy plakatów nienagrodzonych, w tym plakatów zakwalifikowanych przez Jury na wystawę, mogą je odbierać po zakończeniu wystawy – czas i miejsce możliwego odbioru zostaną ogłoszone podczas ogłoszenia wyników konkursu.
6. Plakaty nieodebrane w tym czasie zostaną zniszczone.
7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne z dnia 4 lutego 1994 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.), kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Załączniki:
1. Formularz zgłoszenia
2. Wzór umowy o przeniesieniu praw autorskich
3. Logotypy jakie mają być umieszczone na zwycięskim plakacie

REGULAMIN
ZAŁĄCZNIKI

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuj Więcej informacji Odrzuć