Regulamin konkursu na plakat rowerowy:

Kręci mnie plakat

I. Organizatorzy konkursu:

Stowarzyszenie Ogrody Sztuki z siedzibą w Krakowie, działające pod adresem: 31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 6, którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Krakowa- Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem 0000256819, REGON: 120268570, NIP: 6762338143 oraz Dydo Galeria Plakatu działająca pod adresem: 30-111 Kraków, al. Focha 1.

II. Cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych kreacji graficznych w formie plakatu promującego rower jako ekologiczny środek codziennej komunikacji miejskiej oraz ich prezentacja na wystawie pokonkursowej, która odbędzie się w Dydo Galerii Plakatu w Krakowie przy al. Focha 1 (dawny hotel Cracovia) w terminie od 23 listopada do 7 grudnia 2019.

III. Warunki uczestnictwa

Konkurs jest otwarty i udział w nim może wziąć każdy pełnoletni zainteresowany. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

Plakaty można zgłaszać w formie elektronicznej w dwóch kategoriach:

A - plakat,

B - plakat animowany

Warunkiem zgłoszenia do konkursu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych celem przeprowadzenia konkursu oraz ogłoszenia wyników konkursu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

IV. Przebieg konkursu

1. Rejestracja prac w konkursie:

Wszyscy zainteresowani udziałem w konkursie proszeni są o przesłanie na adres konkurs@dydopostergallery.com wypełnionego formularzu zgłoszeniowego oraz podpisanego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik 1) i wglądówki swoich prac.
Kategoria - A: plakat w formacie A4, 300 dpi, CMYK, jpg (high quality)

Plik należy nazwać: nazwisko_imię_kraj.jpg na przykład: kowalski_jan_polska.jpg

Kategoria - B: animacja nie większa niż 12 MG (Megabajtów), zapętlona, klatka wyjściowa zgodna z obrazem plakatu, zapisana w formacie mp4. Animacja eksportowana do mp.4 w kodeku H.264. Rozdzielczość nie większa niż HD (w pionie lub w poziomie)1920 x 1080 px.

Plik należy nazwać: nazwisko_imię_kraj.mp4 na przykład: kowalski_jan_polska.mp4

Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 plakaty z każdej kategorii, których jest autorem.

Praca zgłoszona na konkurs musi być oryginalna i nie może być publikowana nigdzie wcześniej.

Termin składania prac upływa dnia 23 października 2019. Prace przesłane po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.
Za datę zgłoszenia plakatu do konkursu uznaje się datę doręczenia projektów w formie elektronicznej na adres e-mail: konkurs@dydopostergallery.com
W konkursie będą rozpatrywane tylko zgłoszenia, których dostarczenie zostało potwierdzone  pocztą elektroniczną przez Organizatora.

2. Konkurs odbywać się będzie w dwóch etapach:

Etap I | Wyłonienie finalistów

24 – 27 października 2019

Kategoria A: Jury preselekcyjne wybierze 50 plakatów spośród zgłoszeń przesłanych w wersji elektronicznej, które będą eksponowane na wystawie oraz reprodukowane w katalogu. Lista zakwalifikowanych plakatów zostanie opublikowana na naszej stronie w dniu 28 października 2019.

Finaliści zostaną poinformowani o wynikach drogą mailową i będą zobowiązani do przesłania pocztą lub dostarczenia osobiście dwóch egzemplarzy wydrukowanych plakatów w formacie B1 (70 × 100 cm) na adres: Dydo Galerii Plakatu, al. Focha 1, 30-111 Kraków, w terminie od 28 października do 5 listopada 2019. Prac nie należy naklejać na sztywne podłoże.

Na opakowaniu należy umieścić napis: „Konkurs: Kręci mnie plakat”.

Koszty wydruku oraz przesyłki ponoszą autorzy plakatów.

Istnieje możliwość wydruku plakatu przez Organizatora za uiszczeniem wcześniej opłaty 80 zł za druk dwóch egzemplarzy plakatów na konto galerii lub portal PayPal, które zostaną podane w późniejszym terminie na stronie internetowej. W tym celu należy zgłosić takie zapotrzebowanie drogą elektroniczną, przesłanie pliku przygotowanego do druku w formacie 70 x 100 cm oraz uiszczenie opłaty za druk.

Kategoria B: Jury preselekcyjne wybierze 10 plakatów animowanych spośród zgłoszeń przesłanych w wersji elektronicznej, które będą opublikowane na stronie internetowej galerii.

Etap II | Wyłonienie laureatów

6–12 listopada 2019

Jury finałowe wyłoni zwycięski plakat spośród wydrukowanych i nadesłanych przez Finalistów w formacie B1 (70 × 100 cm) prac finałowych oraz zwycięski plakat animowany.

3. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 12 listopada 2019.

V. Prawa Autorów

Organizator konkursu nie może bez zgody Autora dokonywać zmian w plakacie, chyba, że zmiany te są spowodowane oczywistą koniecznością, a Autor nie miałby słusznej podstawy im się sprzeciwić (art. 49 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

VI. Prawa Organizatora

1. Po ogłoszeniu wyników konkursu, Organizator podpisze z każdym nagrodzonym oraz wyróżnionym autorem umowę regulującą przeniesienie autorskich praw majątkowych.

2. W odniesieniu do nagrodzonych lub wyróżnionych plakatów przeniesienie autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na Organizatorów konkursu własności oryginału egzemplarza tego utworu.

3. Organizator może zwrócić się do Autora nagrodzonego lub wyróżnionego plakatu o jego adaptowanie dla potrzeb Organizatora konkursu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo reprodukcji każdej nadesłanej pracy w wersji elektronicznej oraz drukiem w zbiorczym folderze, w celach dokumentacji oraz promocji konkursu, na co każdy z Autorów wyraża zgodę składając pracę w konkursie.

VII. Dane osobowe

1. Administratorami danych osobowych uczestników konkursu jest Dydo Galeria Plakatu Natalia Dydo, NIP 945 202 7373, al. Focha 1, 30-111 Kraków.

2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby wzięcia udziału w konkursie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).

3. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla doraźnych celów prawidłowego przeprowadzenia konkursu, nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu i nie będą przechowywane dłużej niż to będzie niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Brak zgody na udostępnienie danych osobowych uniemożliwia udział w konkursie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Uczestnikom przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych.

4. W wypadku uczestniczenia w konkursie zespołów projektantów, grup artystycznych lub innych wykonawców zespołowych (Grupy Autorskie), wymagane jest złożenie przez wszystkich Autorów każdej Grupy Autorskiej oświadczeń o współautorstwie projektu złożonego w konkursie.

VIII. Jury Konkursu

1. W skład Jury selekcyjnego i Jury finałowego wchodzą artyści projektujący plakaty oraz przedstawiciele organizatorów. Skład Jury zostanie podany 12 lipca 2019 na stronie internetowej www.dydopostergallery.com.

2.Jurorzy nie mogą być autorami bądź konsultować projektów plakatów zgłoszonych do konkursu.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w składzie Jury.

4. Werdykt Jury jest ostateczny.

IX. Nagrody

1. Organizatorzy ustanawiają nagrodę główną w Kategorii A w wysokości 1000 zł brutto oraz druk plakatu offsetowego. Plakat będzie rozklejony na słupach ogłoszeniowych w Krakowie, a autor otrzyma 50 egzemplarzy do własnej dyspozycji.

2. Organizatorzy ustanawiają nagrodę główną w Kategorii B w wysokości 1000 zł brutto oraz druk offsetowy plakatu. Plakat będzie rozklejony na słupach ogłoszeniowych w Krakowie, a autor otrzyma 50 egzemplarzy do własnej dyspozycji. Zwycięska animacja plakatu będzie dodatkowo zaadaptowana na aplikacji w rozszerzonej rzeczywistości AR (Augmented Reality).

3. Organizatorzy dopuszczają możliwość innego podziału nagród niż wyżej wymieniony i zastrzegają sobie prawo nie przyznania którejkolwiek z nagród wymienionych w ust. 1.

4. Organizatorzy dopuszczają możliwość przyznawania wyróżnień.

5. Organizatorzy zorganizują wystawę finałowych prac wytypowanych przez Jurorów.

6. O przyznanych nagrodach i wyróżnieniach organizatorzy poinformują na stronie www.dydopostergallery.com w terminie do 12 listopada 2019.

7. Nagrody zostaną wręczone laureatom na uroczystości otwarcia wystawy pokonkursowej w Dydo Galerii Plakatu.

8. Nagroda przyznana Zespołowi Autorskiemu traktowana jest jako jedna i nie podlega zwielokrotnieniu.

X. Postanowienia końcowe

1. Uczestnik lub Grupa Autorska będący autorami utworu plakatu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby zgłoszony do konkursu plakat narusza prawa, w szczególności prawa autorskie oraz dobra osobiste osób trzecich.

2. W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, Organizator może wykluczyć go z udziału w konkursie. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez któregokolwiek z członków Grupy Autorskiej przez Uczestnika rozumie się zarówno Grupę Autorską, jak i każdego z jej członków z osobna.

3. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie możliwość wydłużenia czasu trwania konkursu, zmiany terminu ogłoszenia wyników oraz zmiany terminu wystawy i wręczenia nagród. Ewentualne zmiany zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej: www.dydopostergallery.com, a w przypadku zmiany terminów wręczenia nagród wszystkie nagrodzone osoby zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailowo.

4. Każdy Uczestnik przesyłając pracę jednocześnie oświadcza i potwierdza, że:

1) Akceptuje wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie;

2) Zobowiązuje się nie przenosić na osoby trzecie (z wyjątkiem Organizatora konkursu) żadnych praw związanych z nagrodzonym lub wyróżnionym plakatem zgłoszonym do Konkursu;

3) Nie będzie wykorzystywał plakatu zgłoszonego do Konkursu w żaden komercyjny sposób lub w innych celach promocyjnych lub reklamy;

4) Plakat zgłoszony do Konkursu został wykonany osobiście przez Uczestnika;

5) Plakat zgłoszony do Konkursu nie narusza żadnych praw osób trzecich, w szczególności jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich;

6) Plakat zgłoszony do Konkursu, nie zawiera żadnych niepoprawnych lub w jakikolwiek inny sposób wulgarnych, rasistowskich, ksenofobicznych, religijnych lub politycznych treści.

5. Prace nadesłane i wydrukowane na wystawę pokonkursową nie będą zwracane — zostaną włączone do kolekcji Organizatorów.

6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne z dnia 4 lutego 1994 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.), kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.Załączniki:

1. Wzór formularza zgłoszeniowego + oświadczenie uczestnika


Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuj Więcej informacji Odrzuć